Častá rizika

Nevybavená lékárná

Zákoník práce nepřímo § 103, zaměstnavatel má za povinnost zajistit první pomoc, tj. i řádné vybavení lékáren zdravotnickým materiálem.

Nezajištěný hasicí přístroj

Porušení vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci

Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

Havarijní stav regálu – Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

Regály musí být trvale označeny štítky s uvedením největší nosnosti buňky a nejvyššího počtu buněk ve sloupci. Manipulační jednotky, materiál a předměty musí být skladovány a stohovány tak, aby se i při ukládání, manipulaci nebo odebírání nemohly sesunout.

Chybějící madlo u schodiště

Pokud jsou na schodišti více jak tři schodišťové stupně, musí být schodiště vybaveno madlem.Nařízení vlády č. 101/2005 sb.

Havarijní stav komunikace pro pěší

Nerespektování přílohy k nařízení vlády č. 101/2005 Sb., komunikace

Zanesené osvětlení

Zanedbání nařízení vlády 361/2007 Sb.

Osvětlovací otvory, osvětlovací soustavy zajišťující umělé osvětlení a části vnitřních prostor pracoviště odrážející světlo musí být pravidelně čištěny a trvale udržovány v takovém stavu, aby vlastnosti osvětlení byly zachovány.

Nerespektování přílohy k nařízení vlády č. 101/2005 Sb., elektrické instalace